Izjava o privatnosti – DECEUNINCK / INOUTIC

 1. Na šta se odnosi Izjava o privatnosti?

Izjava o privatnosti primenjiva je kad:

 • posećujete ili koristite internet stranicu(e) www.elegante.deceuninck.com/rs, u svojini INOUTIC / DECEUNINCKa i/ili pružate lične podatke (npr. popunjavanjem kontaktnog obrasca, slanjem e-pošte, telefonskim pozivom ili prijavom za primanje naših obaveštenja (newsletter), itd.)
 • koristite naše proizvode i usluge na bilo koji način
 • komunicirate sa DECEUNINCK / INUTICOM putem drugih prodajnih ili marketinških kanala (npr. sastanci uživo ili dogovori, sajmovi, društvene mreže itd.)
 • izričito prihvatate ovu Izjavu o privatnosti.
 • Ko obrađuje lične podatke?

2.1  Rukovalac obrade

DECEUNINCK / INOUTIC je Rukovalac obrade; određuje svrhu i način obrade Vaših podataka o ličnosti i možete da ga kontaktirate na sledeće načine:

 • poštom na: Inoutic / Deceuninck d.o.o., Kružni put bb, Leštane, 11309 Beograd, Srbija
 • telefonom: +381 (0)11 3443 217

2.2  Obrađivač podataka

DECEUNINCK / INOUTIC može da koristi obrađivače podataka. Obrađivač podataka može da obrađuje Vaše lične podatke na zahtev, prema uputstvima, ili u ime DECEUNINCKA / INOUTICA, pri čemu je obavezan da osigura sigurnost i poverljivost ličnih podataka.

 • Koji lični podaci se obrađuju?

DECEUNINCK / INOUTIC izjavljuje da prikuplja i obrađuje jedino podatke koji su relevantni ili neophodni u svrhu za koju se obrađuju. U zavisnosti od svrhe, DECEUNINCK / INOUTIC obrađuje sledeće kategorije ličnih podataka (ne-isključivo):

 • Vašu IP adresu
 • Vaše ime i podatke o adresi
 • Vašu adresu e-pošte
 • Vaš telefonski broj
 • Vašeg poslodavca ili preduzeće koje predstavljate
 • Na temelju kojih zakonskih osnova obrađujemo Vaše lične podatke?

DECEUNINCK / INOUTIC obrađuje Vaše lične podatke na temelju sledećih zakonskih osnova:

 • zbog sprovođenja ugovora koji se sklopili s nama ili predugovornih koraka koje ste preduzeli tokom Vaše prijave;
 • zbog legitimnog zanimanja DECEUNINCKA / INOUTICA da Vam pomogne svojim proizvodima ili uslugama;
 • zbog Vašeg pristanka i izričitog prihvatanja ove Izjave o privatnosti.
 • U koje se svrhe obrađuju lični podaci?

DECEUNINCK / INOUTIC obrađuje Vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 • kako bismo Vam obezbedili sigurno, optimalno i lično korisničko iskustvo i usluge;
 • za upravljanje ugovornim odnosima s Vama, uključujući ponude, izdavanje računa i pružanje podrške ili izvršenje porudžbina;
 • kako biste bili obavešteni o našim usklađivanjima, poboljšanjima, ponudama, promocijama, akcijama itd.
 • Ko prima lične podatke?

Uz izuzetak bilo kog izvršitelja obrade koji radi isključivo prema uputstvima DECEUNICKA / INOUTICA, DECEUNINCK / INOUTIC će obrađivati Vaše lične podatke isključivo za sebe i internu upotrebu. Vaši lični podaci neće biti prodavani, prosleđivani ili komunicirani trećim stranama, osim ako za to niste unapred dali Vaše izričito dopuštenje.


DECEUNINCK / INOUTIC takođe preduzima odgovarajuće pravne i tehničke mere radi sprečavanja neovlašćenog pristupa i korišćenja Vaših ličnih podataka.


U zavisnosti od svrhe obrade, Vaši podaci mogu biti prosleđeni našim distributerima, arhitektama, ugovornim izvođačima i nezavisnim predstavnicima. DECEUNINCK / INOUTIC je takođe preduzeo potrebne mere kako navedene treće strane ne bi neovlašćeno koristile Vaše lične podatke. U zavisnosti od konkretnih činjenica, treće strane će se takođe smatrati odgovornima za obradu Vaših ličnih podataka.

 • Koliko dugo se čuvaju lični podaci?

DECEUNINCK / INOUTIC će čuvati Vaše lične podatke (i) koliko god je potrebno ili bitno za nameravanu svrhu, (ii) za vreme trajanja zakonske obaveze za to, ili (iii) onoliko koliko je potrebno za pravni spor ili istragu u vezi sa proizvodima ili uslugama pruženim od strane DECEUNINCKA / INOUTICA.

 • Koja su Vaša prava?

8.1  Pravo na informaciju

DECEUNINCK / INOUTIC Vas putem ove Izjave o privatnosti želi da informiše, što je detaljnije moguće, o obradi Vaših ličnih podataka. Vaši podaci će biti obrađeni u legitimne svrhe na primeren, relevantan, siguran i proporcionalan način; neće biti čuvani duže nego što je potrebno i to uvek uz najveći integritet i poverljivost.

8.2  Pravo na pristup

Uvek imate pravo da proverite pravnu valjanost svake obrade Vaših ličnih podataka i da zatražite od DECEUNINCKA / INOUTICA pružanje informacija o svrsi obrade, kategorijama Vaših ličnih podataka, kategorijama primalaca Vaših ličnih podataka, periodu na koje se podaci čuvaju i prava koja možete da koristite.

Takođe imate pravo da zatražite od DECEUNINCKA / INOUTICA kopiju obrađenih ličnih podataka. Ova kopija će, po pravilu, biti izdata bez naknade, osim ako Vaš zahtev ne bude nerazuman ili prekomeran. U tom slučaju DECEUNINCK / INOUTIC može da obračuna trošak administracije.

8.3  Pravo na ispravku

Imate pravo na ispravku netačnih podataka ili upotpunjavanje nepotpunih podataka na temelju jednostavnog zahteva upućenog DECEUNINCKU / INOUTICU.

8.4  Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Imate pravo na brisanje Vaših ličnih podataka od strane DECEUNINCKA / INOUTICA ako ne postoji dobar razlog za njihovo dalje čuvanje. Ovo pravo možete da ostvarite u sledećim slučajevima:

 • Vaši lični podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni;
 • dokazali ste da DECEUNINCK / INOUTIC neovlašćeno obrađuje Vaše podatke;
 • Vaši lični podaci moraju da budu obrisani u skladu sa zakonskim obavezama;
 • povlačite Vaš pristanak na temelju kog se sprovodi obrada Vaših ličnih podataka a ne postoje legitimne pravne osnove veće snage zbog kojih bi se nastavila obrada Vaših podataka;
 • uspešno ste ostvarili Vaše pravo na prigovor (videti pod 8.6)

DECEUNINCK / INOUTIC međutim zadržava pravo da odbije Vaš zahtev za brisanjem i ne može se smatrati odgovornim za činjenicu da su lični podaci privremeno sačuvani negde na nevidljivom mestu.

8.5  Pravo na ograničenje obrade podataka

Imate pravo na ograničenje obrade podataka u jednoj od sledećih okolnosti:

 • osporavate tačnost ličnih podataka koje je obradio DECEUNINCK / INOUTIC, a DECEUNINCKU / INOUTICU je dat razuman rok za proveru tačnosti ličnih podataka;
 • dokazali ste kako je obrada podataka od strane DECEUNINCKA / INOUTICA neovlašćena i zatražili ste ograničenje njihove upotrebe;
 • DECEUNINCKU / INOUTICU više ne trebaju podaci, ali su Vama potrebni za pokretanje pravnog zahteva;
 • iskoristili ste pravo na prigovor (videti pod 8. 6.)

8.6  Pravo na prigovor protiv obrade podataka

Imate pravo na prigovor u bilo kom trenutku tokom obrade Vaših ličnih podataka u svrhe „direktnog marketinga“.

DECEUNINCK / INOUTIC će prekinuti obradu Vaših ličnih podataka osim ako ne iznesu uverljiv razlog za obradu koji nadjačava Vaša prava i slobode, u kom slučaju ćete o tome biti obavešteni.

8.7  Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da primite podatke koje ste dali DECEUNINCKU / INOUTICU na temelju dopuštenja u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom obliku i ponovo da ih primenite za druge usluge i pošaljete ih drugom rukovaocu obrade, osim ako to tehnički nije izvodljivo.

8.8  Pravo na prigovor protiv automatizovanog odlučivanja

Imate pravo na prigovor na odluke koje se temelje isključivo na automatizovanoj obradi bez ljudskog činioca, a koja značajno utiče na Vas ili prouzrokuje pravne posledice. DECEUNINCK / INOUTIC izjavljuje da niste predmet takvog automatizovanog odlučivanja u bilo kom postupku obrade izvršenom od strane DECEUNINCKA / INOUTICA.

 • Kako možete da ostvarite Vaša prava?

Želite li da ostvarite Vaša prava, morate da uputite pisani zahtev i dokaz o identitetu DECEUNINCKU / INOUTICU, putem jednog od sledećih kanala:

 • preporučenom poštom na Inoutic / Deceuninck d.o.o., Kružni put bb, Leštane, 11309 Beograd, Srbija
 1. Koje „kolačiće“ koristimo?

Pri poseti internet stranici DECEUNINCKA / INOUTICA, moguće je postavljanje određenih „kolačića“ na Vaš uređaj tokom upotrebe stranice. Više informacija o ovoj temi možete naći u našoj Izjavi o „kolačićima“.

 1. Kako možete da uložite prigovor?

Imate li prigovor na obradu Vaših ličnih podataka, bili bismo zahvalni kada biste nas kontaktirali direktno putem jednog od kanala za kontaktiranje navedenih u članku 9., kako biste nam omogućili njihovo rešavanje.

 1. Može li se ova Izjava o privatnosti promeniti?

DECEUNINCK / INOUTIC uvek ima pravo da izmeni ili dopuni postojeću Izjavu o privatnosti, u kom slučaju će se izmene primenjivati odmah nakon objave na stranici DECEUNINCKA / INOUTICA. Morate redovno (ponovo) pregledati Izjavu o privatnosti kako biste osigurali uvid u promene. Nastavak Vašeg ugovornog odnosa ili korišćenje naše internet stranice i usluga smatraće se prihvatanjem bilo kojih izmena trenutno važeće Izjave o privatnosti.

 1. Primenjiv zakon i nadležnosti

Na Izjavu o privatnosti primenjuju se zakoni i pravilnici Republike Srbije.