Poučenie o ochrane osobných údajov

Tieto ďalej uvedené informácie sú poskytnuté podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, skrátene všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo GDPR (General Data Protection Regulation) (ďalej len ako „GDPR“).

Totožnosť prevádzkovateľa: Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o., IČO: 49445553, so sídlom: Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne v oddiele C, vložke 12279 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: poštová adresa: Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, e-mail: info@inoutic.com, tel.: 420 547 427 777

Účel spracovania osobných údajov: Sprostredkovanie ponúkania obchodu a služieb na podklade udeleného súhlasu subjektu údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.


Nižšie uvedené osobné údaje je možné s vaším súhlasom spracovávať na účely sprostredkovania ponúkania produktov a služieb, ktoré prevádzkovateľ sprostredkováva na základe zmluvy o obchodnom zastúpení. Najmä ide o produkty a služby obchodných partnerov prevádzkovateľa, ktorí sú zhotoviteľmi plastových okien, dverí, fasád či terás (ďalej len „obchodní partneri“).

Na tento účel prevádzkovateľ spracováva vaše:

 • identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa – obec, PSČ);
 • kontaktné údaje (telefón, e-mailová adresa).

Poskytnutie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou nutnou pre uzavretie akejkoľvek zmluvy. Nemáte teda povinnosť osobné údaje prevádzkovateľovi poskytnúť. V prípade neposkytnutia súhlasu na spracovanie osobných údajov však nebude možné vybaviť vašu požiadavku týkajúcu sa sprostredkovania vhodnej ponuky, lebo spracovanie osobných údajov a ich odovzdanie poskytovateľovi dopytovaného plnenia je na splnenie daného účelu nutné. Ak dôjde z vašej strany k udeleniu súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov, môžete taký súhlas kedykoľvek odvolať.


Osobné údaje sa spracovávajú automatizovane, ale môžu sa spracovávať aj manuálne. V súvislosti so spracovaním osobných údajov na účely ponúkania obchodu a služieb však nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre vás malo akékoľvek právne účinky alebo sa vás iným spôsobom významne dotýkalo.

Kategórie príjemcov spracovávaných osobných údajov: prevádzkovateľ, obchodní partneri, osoby sprostredkovávajúce a vykonávajúce pre prevádzkovateľa alebo členov obchodnej skupiny Deceuninck Group obchody a služby. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny mimo Európskej únie. Prevádzkovateľ má právo poveriť spracovávaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorý s prevádzkovateľom uzavrel sprostredkovateľskú zmluvu a poskytuje dostatočné záruky ochrany vašich osobných údajov.

Obdobie uloženia osobných údajov: Prevádzkovateľ uloží osobné údaje na obdobie 5 rokov od okamihu ich poskytnutia.

Vaše práva ako subjektu údajov súvisiace so spracovaním osobných údajov:

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov


Je vaším právom kedykoľvek odvolať vami skôr udelený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na účely ponúkania obchodu a služieb. Urobiť tak môžete podpísaným písomným oznámením zaslaným na poštovú adresu alebo kontaktný e-mail prevádzkovateľa uvedený vyššie. Odvolaním vášho súhlasu nie je dotknuté spracovanie osobných údajov pred jeho odvolaním.


Právo na prístup k osobným údajom


Máte právo vyžiadať si od prevádzkovateľa potvrdenie, či vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracováva, alebo nie. Ak sa vaše osobné údaje spracovávajú, máte ďalej právo k nim získať prístup spolu s nasledujúcimi informáciami o:

 • účeloch spracovania;
 • kategóriách dotknutých osobných údajov;
 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;
 • plánovanom období, po ktoré budú osobné údaje uložené, alebo ak ho nie je možné určiť, kritériách použitých na stanovenie tohto obdobia;
 • existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo výmaz osobných údajov, obmedzenie ich spracovanie či práva vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;
 • práve podať sťažnosť na dozornom úrade;
 • všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov;
 • tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracovania.

Prevádzkovateľ vám poskytne kópiu spracovávaných osobných údajov. Za druhú a každú ďalšiu kópiu je prevádzkovateľ oprávnený účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.

Právo na opravu


Je vaším právom, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte zároveň právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.


Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)


Máte právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie;
 • osobné údaje boli spracované protiprávne;
 • osobné údaje je nutné vymazať kvôli splneniu právnej povinnosti;
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na výmaz sa neuplatní, ak je daná zákonná výnimka, najmä ak je spracovanie osobných údajov nutné na:

 • splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
 • určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania


Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 • popierate presnosť spracovávaných osobných údajov; spracovanie bude obmedzené na čas potrebný na to, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie je protiprávne a vy odmietnete výmaz osobných údajov a požiadate miesto toho o obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, a to pokým nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak bolo spracovanie obmedzené, je možné osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracovať iba s vaším súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu či obhajoby právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie či niektorého členského štátu.


Právo na prenositeľnosť údajov


Máte právo, aby prevádzkovateľ poskytol vaše osobné údaje spracovávané automatizovane na základe vášho súhlasu inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli poskytnuté priamo jedným prevádzkovateľom prevádzkovateľovi druhému, ak je to technicky vykonateľné.

Svoje práva plynúce zo spracovania osobných údajov môžete ako subjekt osobných údajov kedykoľvek uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa na poštovej adrese: Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, e-mailom na adrese info@inoutic.com alebo telefonicky na tel.: 420 547 427 777.


Spôsob poskytnutia informácií


Prevádzkovateľ informácie poskytuje písomne v listinnej podobe. Ak kontaktujete prevádzkovateľa elektronicky na jeho e-mailovej adrese, budú vám informácie poskytnuté elektronicky, ak nepožiadate o ich poskytnutie v listinnej podobe.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k uplatneným právam poskytuje prevádzkovateľ bezplatne, a to čo najskôr, najneskôr však do jedného (1) mesiaca od uplatnenia práva. Prevádzkovateľ je oprávnený takto stanovenú lehotu v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva (2) mesiace. Prevádzkovateľ je o predĺžení stanovenej lehoty, vrátane uvedenia dôvodov, povinný subjekt údajov informovať.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, ak by došlo k uplatňovaniu vašich práv bezdôvodne či neprimerane, najmä preto, že by sa opakovalo, účtovať vám primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií, alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Právo podať sťažnosť


Vo veci činnosti prevádzkovateľa alebo príjemcu osobných údajov môžete podať sťažnosť, a to písomne na poštovej adrese prevádzkovateľa Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, e-mailom na adrese info@inoutic.com alebo telefonicky na tel.: 420 547 427 777, osobne v sídle prevádzkovateľa. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a čo je jej predmetom. V opačnom prípade alebo ak je to nutné na vybavenie sťažnosti, prevádzkovateľ vyzve na doplnenie takej sťažnosti v stanovenej lehote. Ak nebude sťažnosť doplnená a pôjde o chybu brániacu jej prerokovaniu, nebude môcť byť vybavená. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 kalendárnych dní a začína plynúť prvým pracovným dňom po jej doručení. Sťažnosti sú vybavované bez zbytočného odkladu.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné prostriedky právnej alebo súdnej ochrany, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, tel. č. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, ak sa domnievate, že spracovaním vašich osobných údajov je porušené niektoré z ustanovení v nariadení GDPR.

Súhlas s používaním cookies
Používaním týchto webových stránok súhlasíte s užívaním cookies. Môžete ich vymazať alebo vopred odmietnuť ich používanie voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači. Avšak, ak tak urobíte, môžete byť nútení nastavovať niektoré voľby manuálne zakaždým, keď navštívite stránky a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.
Využívanie cookies možno upraviť alebo obmedziť takto:
Vymazanie – cookies môžete vymazať vo vašom prehliadači – spravidla býva umiestnené v „Histórii“ navštívených stránok.  
Blokovanie cookies
Prehliadače umožňujú zablokovať umiestňovanie cookies na váš počítač. V takom prípade bude ale funkcionalita týchto stránok obmedzená. Informácie o nastavení ukladania súborov cookies vo vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača:

Ďalšie informácie o cookies a ich využití nájdete na stránkach AboutCookies.org
Služba Google Analytics
Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. Detailné informácie o službe Google Analytics.